Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές

 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και [...]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου [...]

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ν. 4019/2011, ΦΕΚ Α 216/30.9.2011: Κοινωνική [...]

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!